สํานักงานความรับผิดชอบ

Rex Germer

เร็กซ์ เกอร์เมอร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบ
หน้า
315-792-2215
แฟกซ์ 315-792-2209 

ติดต่อ:

จูเลียน ลารามี-นอร์ดสตรอม
เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรับผิดชอบ
(315) 792-2215

มา อาร์เค โบโน
นักบัญชี
(315) 792-6027

วาเนสซ่า เรจรัตน์
ผู้อํานวยความสะดวก AIS ระดับอําเภอ
(315) 368-6021

จูเดียน ร็อคฟอร์ด
ผู้อํานวยการการศึกษาปฐมวัย