แมคคินนีย์ เวนโต

ภายใต้พระราชบัญญัติ McKinney-Vento คําว่า "เด็กและเยาวชนจรจัด" หมายถึงบุคคลที่ขาดที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนคงที่ปกติและเพียงพอ  โทรติดต่อสํานักงานโครงการ PreK &amp Student ที่หมายเลข 315-792-2216 เพื่อขอความช่วยเหลือ