นโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์เขตการศึกษา Utica City

เขตการศึกษา Utica City มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงเว็บไซต์สําหรับนักเรียนผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนที่มีความพิการ หน้าทั้งหมดบนเว็บไซต์เขตการศึกษา Utica City จะเป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WAI) ของ W3C Web Accessibility Initiative (WCAG) 2.0 ความสอดคล้องระดับ AA หรือแนวทางที่เทียบเท่าที่อัปเดตของแนวทางเหล่านี้

ผู้อํานวยการได้รับคําสั่งให้กําหนดขั้นตอนที่นักเรียนผู้ปกครองและสมาชิกของประชาชนอาจนําเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติคนพิการอเมริกัน (ADA) มาตรา 504 และหัวข้อที่สองที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บอย่างเป็นทางการของอําเภอใด ๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยดูแลโดยหรือเสนอผ่านอําเภอหรือผู้ขายบุคคลที่สามและโอเพ่นซอร์ส

การเข้าถึงเว็บไซต์

ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เขตการศึกษา Utica City และเว็บอย่างเป็นทางการของ Utica City School District ซึ่งพัฒนาโดยดูแลหรือนําเสนอผ่านผู้ขายบุคคลที่สามและโอเพ่นซอร์สเขตการศึกษา Utica City มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคนพิการอเมริกัน (ADA) มาตรา 504 และหัวข้อ II เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกของประชาชนที่มีความพิการสามารถรับข้อมูลเดียวกันได้อย่างอิสระมีส่วนร่วมในการโต้ตอบเดียวกันและได้รับผลประโยชน์และบริการเดียวกันภายในระยะเวลาเดียวกับผู้ที่ไม่มีความพิการโดยมีความสะดวกในการใช้งานเทียบเท่าอย่างมาก ปฏิเสธผลประโยชน์ หรือถูกเลือกปฏิบัติในโครงการ บริการ และกิจกรรมใดๆ ของเขตการศึกษา Utica City ที่เผยแพร่ทางออนไลน์

เนื้อหาเว็บที่มีอยู่ทั้งหมดที่ผลิตโดย Utica City School District และเนื้อหาเว็บใหม่ที่อัปเดตและมีอยู่ซึ่งจัดทําโดยนักพัฒนาบุคคลที่สามจะเป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.0 ความสอดคล้องระดับ AA หรือเทียบเท่าที่อัปเดตภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2022 ระเบียบนี้ใช้กับหน้าเว็บใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและมีอยู่ทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาเว็บทั้งหมดที่ผลิตหรืออัปเดตโดยเขตการศึกษา Utica City หรือจัดทําโดยนักพัฒนาบุคคลที่สาม

ข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ การร้องเรียน และความคับข้องใจ

นักเรียนผู้ปกครองหรือสมาชิกของประชาชนที่ต้องการส่งข้อร้องเรียนหรือความคับข้องใจเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติคนพิการอเมริกัน (ADA) มาตรา 504 หรือหัวข้อ II ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บของเขตการศึกษา Utica City อย่างเป็นทางการที่พัฒนาโดยดูแลหรือเสนอผ่านเขตการศึกษา Utica City ผู้ขายบุคคลที่สามและ / หรือโอเพนซอร์สอาจร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ดูแลเว็บของโรงเรียนหรือเขต การร้องเรียนหรือความคับข้องใจเบื้องต้นควรทําโดยใช้แบบฟอร์มการร้องเรียน/คําขอการเข้าถึงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อาจมีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้วยวาจา เมื่อผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ดูแลเว็บของโรงเรียน / เขตพื้นที่การศึกษาได้รับข้อมูลพวกเขาจะแจ้งให้ผู้ประสานงานการปฏิบัติตามเว็บไซต์ทราบทันที

ไม่ว่าจะมีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตามเมื่อเขตการศึกษา Utica City ได้รับแจ้งถึงเนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่รายงานทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ ผู้ร้องเรียนไม่ควรต้องรอให้การสอบสวนเรื่องร้องเรียนได้ข้อสรุปก่อนที่จะได้รับข้อมูลว่าเขา/เธอไม่ประสบความสําเร็จในการเข้าถึง

การร้องเรียนควรส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือโดยการกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนเว็บไซต์ หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงเนื้อหาเว็บไซต์สาธารณะของเขตการศึกษา Utica City ผู้ร้องเรียนควรส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเว็บไซต์

การร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ ADA อย่างเป็นทางการควรมีดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • วันที่ร้องเรียน
 • คําอธิบายของปัญหาที่พบ
 • ที่อยู่เว็บหรือตําแหน่งที่ตั้งของหน้าปัญหา
 • วิธีแก้ปัญหาที่ต้องการ
 • ข้อมูลการติดต่อในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)

การร้องเรียนหรือความคับข้องใจจะถูกตรวจสอบโดยผู้ประสานงานการปฏิบัติตามข้อกําหนดของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ นักเรียนผู้ปกครองหรือสมาชิกของประชาชนจะได้รับการติดต่อไม่เกินห้า (5) วันทําการหลังจากวันที่ผู้ประสานงานการปฏิบัติตามการเข้าถึงเว็บไซต์ได้รับข้อมูล ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามคือ:

 • การสอบสวนข้อร้องเรียนจะต้องเสร็จสิ้นภายในสิบห้า (15) วันทําการ การขยายระยะเวลาอาจได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการเท่านั้น
 • พนักงานสอบสวนจะต้องจัดทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการค้นพบและข้อสรุปภายในห้า (5) วันทําการหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น
 • พนักงานสอบสวนจะต้องติดต่อผู้ร้องเรียนเมื่อสรุปผลการสอบสวนเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อค้นพบและข้อสรุปและการดําเนินการที่จะดําเนินการอันเป็นผลมาจากการสอบสวน
 • บันทึกการร้องเรียนและความคับข้องใจแต่ละครั้งที่ทําขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการปกครองจะต้องเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเขตการศึกษาเมืองยูทิกา บันทึกจะต้องรวมถึงสําเนาของการร้องเรียนหรือความคับข้องใจที่ยื่นรายงานผลการสอบสวนและการจําหน่ายเรื่อง