ข่าวเขต - 2023-24 การสํารวจความเท่าเทียมทางดิจิทัลของเขตการศึกษาเมืองยูทิกา

การสํารวจความเท่าเทียมทางดิจิทัลของเขตการศึกษายูทิกาซิตี้
คลิกด้านบนเพื่อทําแบบสํารวจ

แนวทางการสํารวจความเท่าเทียมทางดิจิทัล
เอกสารนี้อาจใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการตอบสนอง 

แปล: